ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,054 3,054 1,072 1,072 114 114 4,240 4,240
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 460 460 460 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 216 216 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 718 718 240 240 958 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 336 336 169 169 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 856 856 471 471 100 100 1,427 1,427
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 78 78 37 37 64 64 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 250 250 152 152 31 31 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 264 264 155 155 419 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 170 170 61 61 231 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 9 9 5 5 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 372 372 118 118 490 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 252 252 118 118 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 648 648 243 243 14 14 905 905
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 14 14 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 324 324 50 50 374 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 216 216 75 75 291 291
รวมทั้งหมด 3,054 3,054 1,072 1,072 114 114 4,240 4,240