ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,321 379 1,700 127 127 1,448 379 1,827
การออกแบบ 540 6 546 127 127 667 6 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 132 132 127 127 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 194 194 194 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 214 214 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 279 279 279 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 196 196 196 196
ทล.บ.เซรามิก 83 83 83 83
ศิลปกรรม 373 373 373 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 373 373 373 373
สถาปัตยกรรม 502 502 502 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 22 22 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 182 182 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 298 298 298 298
รวมทั้งหมด 1,321 379 1,700 127 127 1,448 379 1,827