ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 203 1,017 1,220 12 25 37 9 7 16 224 1,049 1,273
บริหารธุรกิจ 203 393 596 12 25 37 9 7 16 224 425 649
ปวส.การจัดการ 31 31 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การตลาด 127 127 127 127
บธ.บ.การจัดการ 184 184 25 25 7 7 216 216
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 203 203 12 12 9 9 224 224
บัญชี 402 402 402 402
ปวส.การบัญชี 34 34 34 34
บช.บ.การบัญชี 368 368 368 368
ศิลปศาสตร์ 222 222 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 135 135 135 135
รวมทั้งหมด 203 1,017 1,220 12 25 37 9 7 16 224 1,049 1,273