ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,122 2,122 36 36 2,158 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 274 274 9 9 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 9 9 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 387 387 387 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 217 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 699 699 699 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 100 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 389 389 12 12 401 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 87 87 9 9 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 302 302 3 3 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 373 373 15 15 388 388
ปวส.ช่างโลหะ 63 63 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 231 231 15 15 246 246
รวมทั้งหมด 2,122 2,122 36 36 2,158 2,158