ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 126 556 682 126 556 682
บริหารธุรกิจ 126 260 386 126 260 386
บธ.บ.การจัดการ 202 202 202 202
บธ.บ.การตลาด 58 58 58 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 126 126 126 126
บัญชี 226 226 226 226
บช.บ.การบัญชี 226 226 226 226
ศิลปศาสตร์ 70 70 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 70 70 70 70
รวมทั้งหมด 126 556 682 126 556 682