ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 393 2,493 2,886 183 1,329 1,512 35 236 271 611 4,058 4,669
บริหารธุรกิจ 393 1,423 1,816 183 820 1,003 35 165 200 611 2,408 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 478 478 301 301 31 31 810 810
บธ.บ.การตลาด 399 399 336 336 111 111 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 265 265 183 183 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 393 393 183 183 35 35 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 656 656 329 329 37 37 1,022 1,022
ปวส.การบัญชี 51 51 51 51
บช.บ.การบัญชี 605 605 329 329 37 37 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 399 399 180 180 34 34 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 280 280 123 123 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 119 119 57 57 34 34 210 210
รวมทั้งหมด 393 2,493 2,886 183 1,329 1,512 35 236 271 611 4,058 4,669