ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 267 57 324 267 57 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 202 57 259 202 57 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 151 151 151 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 57 57 57 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 51 51 51
สหวิทยาการ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 267 57 324 267 57 324