ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 158 1,132 1,290 21 21 21 21 158 1,174 1,332
บริหารธุรกิจ 158 618 776 13 13 8 8 158 639 797
ปวส.การจัดการ 86 86 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 32 32 32
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
บธ.บ.การจัดการ 305 305 13 13 8 8 326 326
บธ.บ.การตลาด 149 149 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 158 158 158 158
บัญชี 355 355 8 8 13 13 376 376
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 307 307 8 8 13 13 328 328
ศิลปศาสตร์ 159 159 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 99 99 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 60 60
รวมทั้งหมด 158 1,132 1,290 21 21 21 21 158 1,174 1,332