ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,134 1,134 110 110 31 31 1,275 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 91 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 458 458 64 64 31 31 553 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 302 302 64 64 31 31 397 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 83 83 83 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 70 70 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 314 314 36 36 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 314 314 36 36 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 270 270 10 10 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 63 63 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 207 207 10 10 217 217
รวมทั้งหมด 1,134 1,134 110 110 31 31 1,275 1,275