ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 328 934 1,262 7 8 15 22 6 28 357 948 1,305
บริหารธุรกิจ 276 324 600 7 8 15 22 6 28 305 338 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 71 135 206 8 8 6 6 71 149 220
บธ.บ.การตลาด 173 173 173 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 205 205 7 7 22 22 234 234
บัญชี 437 437 437 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 435 435 435 435
ศิลปศาสตร์ 52 173 225 52 173 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 72 87 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 101 138 37 101 138
รวมทั้งหมด 328 934 1,262 7 8 15 22 6 28 357 948 1,305