ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,545 2,545 33 33 32 32 2,610 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 340 340 9 9 349 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 9 9 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 133 133 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 451 451 451 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 274 274 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 854 854 32 32 886 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 79 79 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 108 108 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 283 283 32 32 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 195 195 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 485 485 9 9 494 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 136 136 7 7 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 349 349 2 2 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 415 415 15 15 430 430
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 269 269 15 15 284 284
รวมทั้งหมด 2,545 2,545 33 33 32 32 2,610 2,610