ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 89 391 480 89 391 480
บริหารธุรกิจ 89 338 427 89 338 427
ปวส.การจัดการ 41 41 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 31 31 31
บธ.บ.การจัดการ 209 209 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 57 146 89 57 146
ศิลปศาสตร์ 53 53 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 89 391 480 89 391 480