ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 412 3,130 3,542 168 1,305 1,473 29 483 512 609 4,918 5,527
บริหารธุรกิจ 412 1,874 2,286 168 809 977 29 354 383 609 3,037 3,646
ปวส.การตลาด 9 9 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 289 289 289 289
บธ.บ.การจัดการ 38 631 669 300 300 81 81 38 1,012 1,050
บธ.บ.การตลาด 492 492 331 331 186 186 1,009 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 353 353 178 178 24 24 555 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 374 100 474 168 168 29 35 64 571 135 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 738 738 318 318 72 72 1,128 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 735 735 318 318 72 72 1,125 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 503 503 178 178 57 57 738 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 279 279 121 121 400 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 148 148 57 57 57 57 262 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 412 3,130 3,542 168 1,305 1,473 29 483 512 609 4,918 5,527