ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 651 651 2 2 6 6 659 659
พืชศาสตร์ 183 183 2 2 185 185
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 41 41 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 130 130 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 2 2 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 228 228 228 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 11 11
ปวส.ประมง 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 152 152 152 152
วท.บ.ประมง 58 58 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 131 131 2 2 4 4 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 96 96 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 23 23 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 7 2 2 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 651 651 2 2 6 6 659 659