ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 295 295 43 43 338 338
วิศวกรรมเครื่องกล 84 84 12 12 96 96
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 38 38 12 12 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 24 24 152 152
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 39 39
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 37 24 24 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 83 83 7 7 90 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 31 31 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 7 7 46 46
รวมทั้งหมด 295 295 43 43 338 338