ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 137 604 741 137 604 741
บริหารธุรกิจ 137 298 435 137 298 435
บธ.บ.การจัดการ 150 150 150 150
บธ.บ.การตลาด 148 148 148 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 137 137 137 137
บัญชี 281 281 281 281
บช.บ.การบัญชี 281 281 281 281
ศิลปศาสตร์ 25 25 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
รวมทั้งหมด 137 604 741 137 604 741