ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 324 908 1,232 7 8 15 22 6 28 353 922 1,275
บริหารธุรกิจ 273 305 578 7 8 15 22 6 28 302 319 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 70 133 203 8 8 6 6 70 147 217
บธ.บ.การตลาด 171 171 171 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 203 203 7 7 22 22 232 232
บัญชี 431 431 431 431
บช.บ.การบัญชี 431 431 431 431
ศิลปศาสตร์ 51 172 223 51 172 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 72 87 15 72 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 36 100 136 36 100 136
รวมทั้งหมด 324 908 1,232 7 8 15 22 6 28 353 922 1,275