ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 186 1,147 1,333 13 13 36 36 186 1,196 1,382
บริหารธุรกิจ 186 638 824 7 7 14 14 186 659 845
ปวส.การจัดการ 64 64 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 27 27 27
ปวส.การตลาด 44 44 44 44
บธ.บ.การจัดการ 337 337 7 7 14 14 358 358
บธ.บ.การตลาด 166 166 166 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 186 186 186 186
บัญชี 380 380 6 6 22 22 408 408
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 360 360 6 6 22 22 388 388
ศิลปศาสตร์ 129 129 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 82 82 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 186 1,147 1,333 13 13 36 36 186 1,196 1,382