ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,340 373 1,713 74 74 1,414 373 1,787
การออกแบบ 520 9 529 74 74 594 9 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 141 141 74 74 215 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 171 171 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 208 208 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 292 292 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 196 196 196 196
ทล.บ.เซรามิก 96 96 96 96
ศิลปกรรม 364 364 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 364 364 364 364
สถาปัตยกรรม 528 528 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 195 195 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 323 323 323 323
รวมทั้งหมด 1,340 373 1,713 74 74 1,414 373 1,787