ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 81 568 649 81 568 649
บริหารธุรกิจ 81 286 367 81 286 367
บธ.บ.การจัดการ 114 114 114 114
บธ.บ.การตลาด 122 122 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 81 81 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บัญชี 265 265 265 265
บช.บ.การบัญชี 265 265 265 265
ศิลปศาสตร์ 17 17 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 81 568 649 81 568 649