ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 891 891 75 75 22 22 988 988
วิศวกรรมไฟฟ้า 458 458 36 36 22 22 516 516
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 70 70 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 241 36 36 22 22 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 50 50 50 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 233 233 32 32 265 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 233 233 32 32 265 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 200 200 7 7 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 43 43 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 7 7 164 164
รวมทั้งหมด 891 891 75 75 22 22 988 988