ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 258 258 258
วิศวกรรมเครื่องกล 130 130 130 130
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 68 68 68
วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
รวมทั้งหมด 258 258 258 258