ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 258 258 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 196 196 196 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 72 72 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 68 68 68 68
วิศวกรรมเครื่องกล 62 62 62 62
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 258 258 258 258