ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 387 2,465 2,852 142 906 1,048 55 427 482 584 3,798 4,382
บริหารธุรกิจ 387 1,465 1,852 142 534 676 55 309 364 584 2,308 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 248 248 248 248
บธ.บ.การจัดการ 344 344 175 175 30 30 549 549
บธ.บ.การตลาด 298 298 220 220 101 101 619 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 201 201 139 139 340 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 387 387 142 142 55 55 584 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 373 373 150 150 523 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 609 609 244 244 63 63 916 916
บช.บ.การบัญชี 609 609 244 244 63 63 916 916
ศิลปศาสตร์ 391 391 128 128 55 55 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 218 218 72 72 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 105 105 56 56 55 55 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 387 2,465 2,852 142 906 1,048 55 427 482 584 3,798 4,382