ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,145 3,145 657 657 158 158 3,960 3,960
วิศวกรรมเครื่องกล 657 657 167 167 1 1 825 825
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 305 305 127 127 432 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 32 32 31 31 63 63
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 9 9 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,134 1,134 301 301 96 96 1,531 1,531
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 74 74 63 63 137 137
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 296 296 126 126 422 422
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 314 314 88 88 25 25 427 427
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 115 115 45 45 160 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 14 14 8 8 26 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 539 539 91 91 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 268 268 91 91 359 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 815 815 98 98 61 61 974 974
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 236 236 51 51 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 398 398 46 46 444 444
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 121 121 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 3,145 3,145 657 657 158 158 3,960 3,960