ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 157 157 1 1 158 158
วิทยาศาสตร์ 75 75 1 1 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 75 75 1 1 76 76
อุตสาหกรรมเกษตร 82 82 82 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 157 157 1 1 158 158