ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,329 2,329 26 26 43 43 2,398 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 335 335 9 9 17 17 361 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 9 9 17 17 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 408 408 408 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 247 247 247 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 758 758 26 26 784 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 260 260 26 26 286 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 179 179 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 112 112 112 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 439 439 2 2 441 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 126 126 2 2 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 313 313 313 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 389 389 15 15 404 404
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 257 257 15 15 272 272
รวมทั้งหมด 2,329 2,329 26 26 43 43 2,398 2,398