ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 890 890 75 75 22 22 987 987
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 79 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 50 50 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 379 379 36 36 22 22 437 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 241 36 36 22 22 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 70 70 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 232 232 32 32 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 232 232 32 32 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 200 200 7 7 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 7 7 164 164
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 43 43 43 43
รวมทั้งหมด 890 890 75 75 22 22 987 987