ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 81 562 643 81 562 643
บริหารธุรกิจ 81 284 365 81 284 365
บธ.บ.การจัดการ 114 114 114 114
บธ.บ.การตลาด 122 122 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 81 81 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 48 48 48 48
บัญชี 262 262 262 262
บช.บ.การบัญชี 262 262 262 262
ศิลปศาสตร์ 16 16 16 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 16 16
รวมทั้งหมด 81 562 643 81 562 643