ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 887 887 75 75 21 21 983 983
วิศวกรรมไฟฟ้า 455 455 36 36 21 21 512 512
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 240 240 36 36 21 21 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 50 50 50 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 232 232 32 32 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 232 232 32 32 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 200 200 7 7 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 43 43 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 7 7 164 164
รวมทั้งหมด 887 887 75 75 21 21 983 983