ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,977 1,977 12 12 42 42 2,031 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 276 276 17 17 293 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 124 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 17 17 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 345 345 345 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 62 62 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 216 216 216 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 652 652 25 25 677 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 31 31
ปวส.ไฟฟ้า 93 93 93 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 239 25 25 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 90 90 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 388 388 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 289 289 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 316 316 12 12 328 328
ปวส.ช่างโลหะ 45 45 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 213 213 12 12 225 225
รวมทั้งหมด 1,977 1,977 12 12 42 42 2,031 2,031