ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 557 623 66 557 623
บริหารธุรกิจ 66 244 310 66 244 310
บธ.บ.การจัดการ 146 146 146 146
บธ.บ.การตลาด 38 38 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 66 66 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 60 60
บัญชี 255 255 255 255
บช.บ.การบัญชี 255 255 255 255
ศิลปศาสตร์ 58 58 58 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 58 58 58 58
รวมทั้งหมด 66 557 623 66 557 623