ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 89 211 300 89 211 300
บริหารธุรกิจ 89 176 265 89 176 265
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 12 12 12
บธ.บ.การจัดการ 91 91 91 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 89 89 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 40 40 40 40
ศิลปศาสตร์ 35 35 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 35 35
รวมทั้งหมด 89 211 300 89 211 300