ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 345 2,307 2,652 128 855 983 45 396 441 518 3,558 4,076
บริหารธุรกิจ 345 1,367 1,712 128 503 631 45 289 334 518 2,159 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 219 219 219 219
บธ.บ.การจัดการ 328 328 161 161 28 28 517 517
บธ.บ.การตลาด 294 294 212 212 100 100 606 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 167 167 130 130 297 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 345 345 128 128 45 45 518 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 358 358 133 133 491 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 553 553 225 225 56 56 834 834
บช.บ.การบัญชี 553 553 225 225 56 56 834 834
ศิลปศาสตร์ 387 387 127 127 51 51 565 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 217 217 71 71 288 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 104 104 56 56 51 51 211 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 66 66 66 66
รวมทั้งหมด 345 2,307 2,652 128 855 983 45 396 441 518 3,558 4,076