ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,477 2,477 1 1 42 42 2,520 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 357 357 17 17 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 136 136 136 136
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 162 162 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 17 17 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 436 436 436 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 264 264 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 806 806 25 25 831 831
ปวส.ไฟฟ้า 102 102 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 60 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 289 289 25 25 314 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 79 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 491 491 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 144 144 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 347 347 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 387 387 1 1 388 388
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 68 68
ปวส.ช่างโลหะ 68 68 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 251 251 1 1 252 252
รวมทั้งหมด 2,477 2,477 1 1 42 42 2,520 2,520