ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,477 2,477 1 1 42 42 2,520 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 572 572 572 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 89 89 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 136 136 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 264 264 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 968 968 25 25 993 993
ปวส.ไฟฟ้า 102 102 102 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 40 40 40 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 60 60 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 79 79 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 162 162 162 162
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 207 207 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 289 289 25 25 314 314
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 491 491 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 144 144 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 347 347 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 446 446 1 1 17 17 464 464
ปวส.ช่างโลหะ 68 68 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 68 68 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 59 59 17 17 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 251 251 1 1 252 252
รวมทั้งหมด 2,477 2,477 1 1 42 42 2,520 2,520