ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 535 568 33 535 568
บริหารธุรกิจ 33 242 275 33 242 275
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บธ.บ.การจัดการ 86 86 86 86
บธ.บ.การตลาด 32 32 32 32
บัญชี 242 242 242 242
บช.บ.การบัญชี 242 242 242 242
ศิลปศาสตร์ 51 51 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 51 51 51 51
รวมทั้งหมด 33 535 568 33 535 568