ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 335 335 335 335
พืชศาสตร์ 97 97 97 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 96 96 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 80 80 80 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 80 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 41 41 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 37 37 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33 33 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 335 335 335 335