ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 552 2,478 3,030 101 494 595 131 571 702 784 3,543 4,327
บริหารธุรกิจ 552 1,415 1,967 101 267 368 131 424 555 784 2,106 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 207 207 207 207
บธ.บ.การจัดการ 171 171 68 68 29 29 268 268
บธ.บ.การตลาด 168 168 116 116 92 92 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 124 124 83 83 207 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 263 263 101 101 18 18 382 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 745 745 41 271 312 41 1,016 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 289 289 72 72 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 658 658 169 169 46 46 873 873
บช.บ.การบัญชี 658 658 169 169 46 46 873 873
ศิลปศาสตร์ 405 405 58 58 101 101 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 148 148 34 34 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 120 120 24 24 69 69 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 137 137 32 32 169 169
รวมทั้งหมด 552 2,478 3,030 101 494 595 131 571 702 784 3,543 4,327