ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 909 911 1 1 20 20 2 930 932
บริหารธุรกิจ 2 504 506 12 12 2 516 518
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.การตลาด 41 41 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 40 40 40
บธ.บ.การจัดการ 94 94 94 94
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 257 257 12 12 269 269
บัญชี 318 318 1 1 8 8 327 327
บช.บ.การบัญชี 318 318 1 1 8 8 327 327
ศิลปศาสตร์ 87 87 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 56 56 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 31 31 31
รวมทั้งหมด 2 909 911 1 1 20 20 2 930 932