ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 267 267 2 2 269 269
วิศวกรรมเครื่องกล 50 50 50 50
ปวส.ช่างยนต์ 22 22 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 28 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ปวส.ไฟฟ้า 24 24 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 66 2 2 68 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 19 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 46 46 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 267 267 2 2 269 269