ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 922 922 48 48 42 42 1,012 1,012
วิศวกรรมไฟฟ้า 455 455 22 22 42 42 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 235 235 22 22 42 42 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 246 246 26 26 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 246 246 26 26 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 221 221 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 179 179 179
รวมทั้งหมด 922 922 48 48 42 42 1,012 1,012