ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 512 542 30 512 542
บริหารธุรกิจ 30 232 262 30 232 262
บธ.บ.การจัดการ 82 82 82 82
บธ.บ.การตลาด 30 30 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 30 30 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 120 120 120
บัญชี 231 231 231 231
บช.บ.การบัญชี 231 231 231 231
ศิลปศาสตร์ 49 49 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 49 49 49 49
รวมทั้งหมด 30 512 542 30 512 542