ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 143 143 143 143
วิศวกรรมเครื่องกล 85 85 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 47 47 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 58 58 58 58
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 143 143 143 143