ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 104 178 282 13 13 117 178 295
บริหารธุรกิจ 104 152 256 13 13 117 152 269
ปวส.การจัดการ 30 30 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 15 15
บธ.บ.การจัดการ 40 40 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 67 67 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 104 104 13 13 117 117
ศิลปศาสตร์ 26 26 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 26 26
รวมทั้งหมด 104 178 282 13 13 117 178 295