ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 287 287 287 287
วิศวกรรมเครื่องกล 132 132 132 132
ปวส.ช่างยนต์ 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 76 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 75 75
รวมทั้งหมด 287 287 287 287