ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,199 317 1,516 35 35 1,234 317 1,551
การออกแบบ 437 9 446 35 35 472 9 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 145 145 35 35 180 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 131 131 131 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 161 161 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 9 9 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 242 242 242 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 167 167 167 167
ทล.บ.เซรามิก 75 75 75 75
ศิลปกรรม 308 308 308 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 308 308 308 308
สถาปัตยกรรม 520 520 520 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 191 191 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 323 323 323 323
รวมทั้งหมด 1,199 317 1,516 35 35 1,234 317 1,551