ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 883 885 19 19 2 902 904
บริหารธุรกิจ 2 486 488 12 12 2 498 500
ปวส.การจัดการ 33 33 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 37 37 37
ปวส.การตลาด 39 39 39 39
บธ.บ.การจัดการ 92 92 92 92
บธ.บ.การตลาด 36 36 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 249 249 12 12 261 261
บัญชี 313 313 7 7 320 320
บช.บ.การบัญชี 313 313 7 7 320 320
ศิลปศาสตร์ 84 84 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 55 55 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 29 29 29
รวมทั้งหมด 2 883 885 19 19 2 902 904