ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 253 253 2 2 255 255
วิศวกรรมเครื่องกล 45 45 45 45
ปวส.ช่างยนต์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 148 148 148 148
ปวส.ไฟฟ้า 23 23 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 125 125 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 60 2 2 62 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 42 42 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 253 253 2 2 255 255