ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 566 566 1 1 567 567
พืชศาสตร์ 56 56 56 56
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 216 216 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 216 216 216 216
วิทยาศาสตร์ 46 46 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 46 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 110 110 110 110
ปวส.สัตวศาสตร์ 45 45 45 45
ปวส.ประมง 23 23 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 138 138 1 1 139 139
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 45 45 45 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 57 57 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 566 566 1 1 567 567