ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 481 68 549 66 66 547 68 615
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 353 68 421 353 68 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 89 89 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 68 68 68 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 233 233 233 233
สหวิทยาการ 128 128 66 66 194 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 58 58 44 44 102 102
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 15 15 15 15
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 15 15 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 40 40 22 22 62 62
รวมทั้งหมด 481 68 549 66 66 547 68 615