ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 760 769 1 1 22 22 9 783 792
บริหารธุรกิจ 9 367 376 15 15 9 382 391
ปวส.การจัดการ 9 20 29 9 20 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 29 29 29
ปวส.การตลาด 16 16 16 16
บธ.บ.การจัดการ 28 28 28 28
บธ.บ.การตลาด 14 14 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 222 222 12 12 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 27 27 3 3 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 331 331 1 1 7 7 339 339
บช.บ.การบัญชี 331 331 1 1 7 7 339 339
ศิลปศาสตร์ 62 62 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 15 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 16 16
รวมทั้งหมด 9 760 769 1 1 22 22 9 783 792